Osobní údaje

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Svoboda Traktor Klub z.s. IČ 03080064 se sídlem třída T. G. Masaryka 1083, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

***

Osobní údaje, které jsou zpracovány

  • Jméno a příjmení
  • Poštovní adresa
  • E-mailová adresa
  • Telefonický kontakt

***

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů, rozesílání klubových aktualit a vyúčtování cestovních výloh.

***

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu členství ve Svoboda Traktor Klubu z.s.

***

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

***

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

***

Zabezpečení osobních údajů

***

Doplňující ustanovení

Webová stránka Svoboda Traktor Klubu z.s. používá k získávání statistiky přístupu služby serveru http://www.toplist.cz, kde způsob zpracování osobních údajů je popsán zde. Cookies jsou využívány pouze pro vnitřní potřeby redakčního systému WordPress.